แนะนำหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
เว็บไซต์คณะฯ
HUSO TSU LIVE
สมัครเรียน
สมัครเรียนปริญญาตรี
สมัครเรียนปริญญาโท-เอก
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภารกิจรับนิสิต
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดทุกหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก
สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สื่อแนะนำระดับปริญญาตรี 1
สื่อแนะนำระดับปริญญาตรี 2
สื่อแนะนำระดับปริญญาโท-เอก
เว็บไซต์ แฟนเพจ ของหลักสูตร
26/7/2024 : 3:02:10 AM
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ . 2564
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปรับปรุง พ.ศ. 2561
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปรับปรุง พ.ศ. 2562
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ปรับปรุง พ.ศ. 2564
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) ปรับปรุง พ.ศ. 2565
รัฐประศานศาสตร์บัณฑิต
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565
นิเทศศาสตรบัณฑิต
  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565