งานบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก
เว็บไซต์เก่า
ข้อมูลระดับคณะ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
การประเมินผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา)
การประเมินผลงานของสายสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ตำรา)
ข้อมูลฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
การต่อสัญญาจ้าง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
การรักษาตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
26/7/2024 : 2:54:47 AM
การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์