เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน หากไม่ประสงค์ให้คณะฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2. หากต้องการให้คณะฯ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
3. ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน
4. ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้
รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
***ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่องระบบจะไม่บันทึกข้อมูล***
ประเภท*
ด้าน*
เรื่อง*
รายละเอียด*
ไฟล์แนบ(ถ้ามี) คลิกเพื่อแนบไฟล์
ผู้ร้องเรียน *
ประเภทผู้ร้องเรียน*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*