หน้าแรก
กำหนดการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
เข้าระบบ
หน้าแรก
 
โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2021)
 
หลักการและเหตุผล
 
ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สมาคม The National Geographic Society แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดเป็นสัปดาห์แห่งการรู้จักภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญจึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ การเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้แก่นักเรียน ประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อศาสตร์ทางด้านพื้นที่ (Spatial Science) หรือ “ภูมิศาสตร์” โดยอาศัยเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และเครื่องมือระบบ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Global Positioning System)ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นมาใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้และ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ทางด้านพื้นที่ (spatial knowledge) ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (Geo-Informatics) จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2021) ขึ้น เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วัตถุประสงค์
 
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้แก่นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
2) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วันจัดโครงการ
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

เครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี