หน้าแรก เอกสาร รายละเอียดการลงทะเบียน ติดต่อสื่อสาร
ประกาศด่วน : แจ้งผู้ลงทะเบียนทุกท่านให้ ตรวจสอบรายชื่อ กรณีที่ไม่พบรายชื่อให้ตรวจสอบ อีเมลของท่าน หากไม่มีอีเมลส่งไปยังท่าน ให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง !
วันที่นำเสนอ
วันที่ 2 เดือน 4 ปี 2022
 
 
หลักการและเหตุผล
ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ เป็นภาคีความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ 7 สถาบันการศึกษา ที่เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ภารกิจสำคัญประการนึงของภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คือ การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้บรรลุระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับ การยอมรับในระดับชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ประเภทผลงานที่เปิดรับ ผลงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 • ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านการบริหารจัดการ
 • ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงาน
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่                       
 • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย