งานสหกิจศึกษา ฝึกงาน
(1) แบบคำร้องขออนุญาตออกฝึกงาน.doc
(2) แบบฟอร์มขออนุญาตจากผู้ปกครองในการออกฝึกงาน.doc
(3) แบบฟอร์มแผนการนิเทศงานสหกิจหรือศึกษาฝึก.doc
(4) แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน.docx
(5) Cooperative Education Internship Advisor’s Visiting Form.doc
(6) แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทนนิเทศนิสิตฝึกสหกิจศึกษา.doc
(7) แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา.docx