ระบบสารสนเทศแผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
URL : http://www2.huso.tsu.ac.th/projectlist.asp free hit counter
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ
รายการ
ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564 ฉบับปรับปรุง
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2563
ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖