ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ซัมซียะห์  มะลาเฮง 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขา สาขาภาษามลายู
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2560 การนำเสนอผลงาน Kasan faktor persekitaran terhadap kefahaman membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di tiga wilayah Selatan Thailand
การอ้างอิง
ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "Kasan faktor persekitaran terhadap kefahaman membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di tiga wilayah Selatan Thailand," ใน รายงานการประชุมT he 2nd International Conference on Communications, Media, Information Technology, Education, Environment, Tourism, Economics, Politics, Arts and Heritage (ICDETAH 2017). วันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย.
2 2560 การนำเสนอผลงาน Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Thai : Kajian Kes di Universiti Thaksin
การอ้างอิง
ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2561). "Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Thai : Kajian Kes di Universiti Thaksin," ในรายงานการประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1. (หน้า 213-219). วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560. ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย : Universiti Sains Malaysia.