ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.Irish Chan  Sioson 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี • Communication Arts first year • Literature- second year • Foundations in Reading for English majors, second year • Developmental Reading for English majors, second year • Developmental Reading for Education majors, third year • Structure of English for English majors, third year • Thesis Writing- English majors, fourth year 1
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท • The Teaching of Listening and Speaking • Teaching English as a Second Language (TESL) • Teaching Reading • Preparation and Evaluation of Instructional Materials • Advanced Composition • Language Testing • Contrastive Analysis • Oral Communication for Teachers • Psychological and Psycholinguistic Foundations in Language Teaching • Research Methods in Language • Discourse Analysis • Structure of English -
- - -