ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ อิศรา  คงธรรม 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2559 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม
การอ้างอิง
-
2 2555 งานวิจัย The Study on Listening Comprehension Strategies Employed by the SecondYear English Major Students at Thaksin University. Thaksin University, Songkhla. Thailand. (Unpublished)
การอ้างอิง
-