ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ อิศรา  คงธรรม
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis Designing an Instructional Material for Business Administration College Students
ปริญญาตรี คบ.ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis