ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ อภิรดี  สุภาพ
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2549 ( 2006 )
Thesis
ปริญญาตรี อบ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis