ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล สุมาลี  ทองดี 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน
สาขา -
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 งานวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559
การอ้างอิง
งบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2 2561 บทความวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559
การอ้างอิง
วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (มกราคม - ธันวาคม 2561)
3 2560 อื่น ๆ คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอ้างอิง
-