ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล สุมาลี  ทองดี
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน
สาขา -
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาการจัดการ
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2554 ( 2011 )
Thesis ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี/Year 2553 ( 2010 )
Thesis
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี/Year 2551 ( 2008 )
Thesis
ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการตลาด)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทักษิณ
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis