ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อ - สกุล อาจารย์ สิทธิรัตน์  รุ่งมี 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อายุการทำงาน ณ ปัจจุบัน 2565
ปีที่เกษียณอายุการทำงาน