ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ศุภานัน  พรหมมาก 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2564 บทความวิชาการ Feasibility of Using Community-Based Learning in Thai EFL instruction
การอ้างอิง
Prommak, S. (2021). “Feasibility of Using Community-Based Learning in Thai EFL Instruction”. Pasaa Paritat Journal, 36, 21-45. https://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/files/article2/g5sLJZvT3MMon101817.pdf
2 2563 การนำเสนอผลงาน Criticality and Morality as Valuable Assets for Thai Students in the 21st Century
การอ้างอิง
Prommak, S. (2020). “Criticality and Morality as Valuable Assets for Thai Students in the 21st Century,” in Proceedings of the 11th Hatyai National and International Conference. 11, 2042-2049. July 17, 2020. Hatyai University, Thailand. http://www.hu.ac.th/conference/proceedings2020/doc/G13/G13-5-[I007Ed-OP]%20(P-2042-2049).pdf
3 2558 อื่น ๆ บทวิจารณ์เรื่องสั้น “Of Mice and Men” ซึ่งเขียนโดย John Steinbeck
การอ้างอิง
ศุภานัน พรหมมาก. (2558). บทวิจารณ์เรื่องสั้น “Of Mice and Men” ซึ่งเขียนโดย John Steinbeck. วารสารปาริชาต, 27(2), pp. 222-228. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/43067/35629
4 2556 อื่น ๆ แม้จะมีปัญหาให้ทุกข์เท่าไร คุณผ่านได้ทุกข์สถานการณ์
การอ้างอิง
ศุภานัน พรหมมาก. แม้จะมีปัญหาให้ทุกข์เท่าไร คุณผ่านได้ทุกข์สถานการณ์. (2556). กรุงเทพ: บจก.ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
5 2555 บทความวิชาการ “Thai University Students’ Perspectives on English Pronunciation Awareness: Is It Ignored or Awakened?”
การอ้างอิง
Prommak, S. (2012). Thai University Students’ Perspectives on English Pronunciation Awareness: Is It Ignored or Awakened? วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 7(1, เมษายน-กันยายน 2555) : 1-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/43428/35880
6 2554 งานวิจัย The English Pronunciation Awareness of FirstYear English Major Students at Thaksin University
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 2553 บทความวิชาการ Schema Theory : A Significant Role in ESL/EFL Reading Instruction
การอ้างอิง
Prommak, S. (2010). Schema Theory : A Significant Role in ESL/EFL Reading Instruction. วารสารปาริชาติ, 23(1), pp. 83-92. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/70084/56935