ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ศุภานัน  พรหมมาก
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก PhD in Education (TESOL)
University of Stirling
ปี/Year 2562 ( 2019 )
Thesis Critical Thinking Cognitions and Pedagogic Practices of Thai EFL University Teachers
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis การศึกษากลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis