ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล วิมลรัตน์  พูลศิลป์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน  
สาขา -  
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ค  
หมายเลขโทรศัพท์ 1135  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-2059-7392  
ห้องทำงาน