ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2559 งานวิจัย English Children's Songs Used to Motivate the Learning of Pronunciation in FirstYear Non-English Major Students at Thaksin University: Do the Songs Still Work Well for Young Adults?
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2559 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ: สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษที่ดีกว่า
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 2558 ตำรา สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics).
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
4 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 2556 บทความวิชาการ The Roles Speaking Strategies Play in Helping Thai Learners Communicate Better in English within the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
6 2555 บทความวิจัย Using English AudioVisual Media to Motivate the Learning of English Pronunciation in Second-Year English Major Students at Thaksin University
การอ้างอิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.