ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์  นาที 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขา สาขาภูมิศาสตร์
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี วท.บ.ภูมิศาสตร์ รายวิชาต่อไปนี้ โฟโตแกรมเมตรี ภูมิศาสตร์ภูมิภาค การสำรวจในสนามทางภูมิศาสตร์ วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสำรวจในสนามทางภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข เทคนิคการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกลทางกายภาพ ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ -
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ รายวิชาต่อไปนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข สัมมนาภูมิสารสนเทศ -
- - -