ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
สาขา สาขาภูมิศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1508  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน