ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2562 บทความวิจัย Songkhla towards World Heritage Site Status: A Linguistic Landscape Lens’ View of the Ability to Accommodate Foreign Tourists in Songkhla Town
การอ้างอิง
The 14thNational and International Sripatum University Conference(SPUCON2019)
2 2562 บทความวิจัย The Readiness of Songkhla as a World Heritage Site Tourist Attraction: A Linguistic Landscape View of Business Owners’ Perceptions of Language Choices in Shop Signs in Songkhla Old Town
การอ้างอิง
La’ i-CELT 2019: The 1st Langkawi International Conference on English Language Teaching
3 2562 บทความวิชาการ “Project Based Learning (PBL) in an Academic Reading Class: Connecting Classroom to the Real World”
การอ้างอิง
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ La’ i-CELT 2019: The 1st Langkawi International Conference on English Language Teaching เกาะลังกาวี เมืองเคดะห์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. -2 ธ.ค. 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย
4 2562 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน Sriwimon, L., (2019) Academic Reading. (Unpublished course material). Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
การอ้างอิง
-
5 2562 การนำเสนอผลงาน Sriwimon, L. (2019). Moving Beyond the classroom walls, Pedagogical benefits of linguistic landscape to EFL classrooms. XIScape 2019: The 11th Linguistics Landscape Workshop, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, June 4-6, 2019
การอ้างอิง
6 2561 บทความวิชาการ Sriwimon, L. (2018). Multi-disciplinary review of literature on gender stereotypes in politics and Media Discourse. Western University Research Journal of Humanities and Social Science 4(2). Pp. 193-205.
การอ้างอิง
-
7 2561 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน Sriwimon, L., (2018) Academic Reading. (Unpublished course material). Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
การอ้างอิง
-
8 2560 บทความวิจัย Sriwimon, L. and Jimarkon, P. (2017). The Sister, The Puppet, and The First Female PM: How Gender Stereotypes in Thai Politics are Generated in the Press. SEARCH: The Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities 9 (1). pp. 1-24.
การอ้างอิง
-
9 2560 บทความวิจัย Sriwimon, L., Zilli P.J.: Applying Critical Discourse Analysis as A Conceptual Framework for Investigating Gender Stereotypes in Political Media Discourse. Kasetsart Journal of Social Sciences. Vol. 38, pp. 136-142 (2017)
การอ้างอิง
-
10 2560 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน Sriwimon, L., (2017) Academic Reading. (Unpublished course material). Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
การอ้างอิง
-
11 2556 บทความวิจัย Sriwimol, L. and Jimarkon, P., Representing a Social Actor in Political Discourse: The Case of Thailand First Female Prime Minister, Proceedings of the 5th International Conference on Language and Communication “Innovative Inquiries and Emerging Parad
การอ้างอิง
The National Institute of Development Administration, Bangkok, 12 – 13 December 2013, pp. 414 – 424.
12 2556 บทความวิจัย Sriwimon, L. and Jimarkon, P., “Yingluck Takes the Stage”: Unveiling of the Identities of Mrs Prime Minister in the EPress Using SFL, Proceedings of the 2nd UPALS International Conference on Languages “Language Diverse Environments”
การอ้างอิง
Traders Hotel, George Town, Penang, Malaysia, 29 – 31 May 2013, pp. 253 – 264
13 2554 บทความวิจัย Sriwimon, L., What Can a Corpus of News Reports on Thai Political Turmoil Tell Us?,Proceedings of the International Conference on Developing RealLife Learning Experiences: Innovation and Technology Education (DRLE 2011) ,
การอ้างอิง
Faculty of Industrial Education King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand,29 April 2011, pp,116-124