ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี/Year 2558 ( 2015 )
Thesis
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี/Year 2550 ( 2007 )
Thesis A Transitivity Analysis of the Representation of Thai Muslims in Bangkok Post
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis
ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรี
ปี/Year 2555 ( 2012 )
Thesis
ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรี
ปี/Year 2552 ( 2009 )
Thesis
ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis