ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี Business English, Reading Principles, Academic English 15
2548 - 2562
2 การสอนระดับปริญญาตรี Academic Reading, Reading Principles, Business English 4
2559 - 2562
3 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนพยาบาล 9
- - -
4 การสอนระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนเชิงวิชาการ 3
- - -
5 ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ -
2561 - 2562
6 อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 1
2562 - 2562
7 อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สงขลา 3
2560 - 2562
8 อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
2555 - 2559
9 อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6
2554 - 2560
10 อาจารย์พิเศษ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 1
- - -
11 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา , 2552 -
- - -
12 อื่น ๆ ผู้ช่วยสอน (TA) (วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนพยาบาล)วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี กรุงเทพมหานคร, 2548 -
- - -
13 อื่น ๆ อาจารย์ สถาบัน Cadet Best Center สงขลา, 2545 -
- - -
14 วิทยากร วิทยากรอบรม TOEIC 6
2557 - 2562