ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ รวยรื่น  พาหุจินดา 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2552 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ English for Health Science
การอ้างอิง
-