ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  สิทธิชัย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2564 งานวิจัย ผลของการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงต่อความสามารถในการเขียนย่อหน้าของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
การอ้างอิง
มลฤดี สิทธิชัย. (2564). ผลของการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงต่อความสามารถในการเขียนย่อหน้าของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2564 การนำเสนอผลงาน ความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของ นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.
การอ้างอิง
มลฤดี สิทธิชัย. (2564). ความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การเขียนเค้าโครงในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของ นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (หน้า 432 - 439). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
3 2562 งานวิจัย การศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4 จังหวัดภาคใต้
การอ้างอิง
มลฤดี สิทธิชัย. (2562). การศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4 จังหวัดภาคใต้. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 2562 การนำเสนอผลงาน การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัดภาคใต้
การอ้างอิง
มลฤดี สิทธิชัย. (2562). “การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัดภาคใต้,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562. (หน้า 560 - 567). หาดใหญ่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
5 2561 การนำเสนอผลงาน Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools.
การอ้างอิง
Sittichai, M. (2018). Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools. Proceedings of the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) “Interdisciplinary and Creative Innovations to Promote Foundation Research in the 21st Century”, (pp. 81-86). Phetchaburi: Phetchaburi Rajabhat University.
6 2561 การนำเสนอผลงาน Background, Teaching Problems, and Need of English Teachers in Schools Initiated by Princess Maha Chakri Sirindhorn in Southern Thailand
การอ้างอิง
Sittichai, M. (2018). Background, Teaching Problems, and Need of English Teachers in Schools Initiated by Princess Maha Chakri Sirindhorn in Southern Thailand. Proceeding of the 5th National and 3th International Conference on Education (NICE) 2018 “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society”, (pp. 193-201). Hatyai: Prince of Songkla University.
7 2555 ตำรา เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1
การอ้างอิง
มลฤดี ทองศรี. (2555). เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1 (English Teaching Techniques 1). สาขาวิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
8 2554 งานวิจัย A Study of English Language Teaching of the Teachers in Border Patrol Police Schools, Border Patrol Police Sub Division 43.
การอ้างอิง
Thongsri, M. (2011). A Study of English Language Teaching of the Teachers in Border Patrol Police Schools, Border Patrol Police Sub Division 43. Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.