ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  สิทธิชัย
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ))
ศึกษาศาสตร์
ศิลปากร
ปี/Year 2563 ( 2020 )
Thesis ผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์การอ่านต่อความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การอ่านและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2549 ( 2006 )
Thesis การศึกษาการนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544 มาใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2540 ( 1997 )
Thesis