ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2565 บทความวิจัย นวพล โพธิ์งาม, พิมพ์วิมล ดำชุม, ธนาวัลย์ หลังจิ และไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย. (2565). ลักษณะของเสียงพยัญชนะของภาษาอังกฤษแบบไทยในบทเพลง Price Tag ที่ขับร้อง โดยผู้เข้าแข่งขันรุ่นเยาว์ในรายการเดอะว้อยซ์คิดส์ ประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 11 แบบออนไลน์. 26 มกราคม หน้า 1845-1859.
การอ้างอิง
-
2 2565 บทความวิจัย เจตพล สมาธิ, กัลยาณี ช่วยจันทร์, ขวัญฤทัย ศรีวับ, ชลธิชา วิเชียร และ ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย. (2565). ลักษณะของภาษาอังกฤษแบบแอฟริกันอเมริกันในบทเพลงของไมเคิล แจ๊คสัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 11 แบบออนไลน์. 26 มกราคม 2565 หน้า 1815-1827.
การอ้างอิง
-
3 2565 บทความวิจัย Jirapaet, S., Jirasinchanarat, A., Pohthong, A. & Bennui, P. (2022). A linguistic analysis of Covid-19 terms in a medical journal in Thailand. Proceedings of the 15th National and Internal Conference, Political Science Association of Kasetsart University, March 28, pp. 87-96.
การอ้างอิง
-
4 2564 บทความวิจัย -Hulu, F. and Bennui, P. (2021).Lexical borrowing from English in Malay News Webpage of Wartani Media Agency in Yala Province. Proceedings of the 8th National and International Research Conference, Pathumthani University, 24 April 2021 (online), pp.23-29.
การอ้างอิง
-
5 2564 บทความวิจัย Hulu, F. and Bennui, P. (2021). An Analysis of African American English in Beyoncé’s Songs. Proceedings of the First National Conference on Art and Local Culture, Songkhla Rajabhat University, 15-16 February, 2021 (online), pp.116-127.
การอ้างอิง
-
6 2564 บทความวิจัย Rugko, C. & Bennui, P. (2021). A study of perspectives on problems in English for intercultural communication of receptionists in four-star hotels in Hatyai, Songkhla. Proceedings of the 10th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines, 12 March 2021, PSU Trang (online), pp. 895-910
การอ้างอิง
-
7 2564 บทความวิจัย Yeejehwae, M. & Bennui, P. (2021). Phonological features of British English accents spoken by characters in the series ‘Sherlock Holmes’ (Season 1). Proceedings of the 10th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines. 12 March 2021, PSU Trang (online), pp. 879-894.
การอ้างอิง
-
8 2564 บทความวิจัย Morakot, W. and Bennui, P. (2021). A linguistic analysis of English shops' names in Songkhla Municipality. Proceedings of the 7th Regional Conference on Graduate Research 2021, Sripatum University, Khon Kaen, Thailand, January 16, pp. 729-738.
การอ้างอิง
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนิสิต
9 2564 บทความวิชาการ Bennui, P. (2021). Is it possible for English in Thailand to be a first language or a second language? Proceeding of ICLS 2021 International Conference on Language Studies, September 9, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia, pp. 61-66.
การอ้างอิง
-
10 2564 บทความวิชาการ Bennui. P. (2021). English as a Second Language in Malay-Speaking Countries: Similarities and Differences
การอ้างอิง
Proceedings of The 14th National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021" 18 August, 2021, Suansunandha Rajabhat University, pp. 190-200.
11 2564 บทความวิชาการ Bennui, P. (2021). The Significance of World Englishes. Proceedings of NEUNC 8th Conference, Northeastern University, Khon Kaen, May 29, 2021, pp. 1105-1116.
การอ้างอิง
-รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 บูณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค new มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 พฤษภาคม 2564 หน้า 1105-1116.
12 2562 บทความวิจัย -Bennui, P. (2019b). Linguistic features of ‘Good English’ spoken in Thai English movies. Songklanakarind Journal of Social Sciences and Humanities. 25(2), 159-220.
การอ้างอิง
-
13 2562 บทความวิจัย -Bennui, P. (2019a). Lexical borrowing in English language tourism magazines in southern Thailand: Linguistic features of Thai English words and users’ perspectives. Humanities, Arts and Social Sciences Studies. 19(3), 452-502.
การอ้างอิง
-
14 2561 หนังสือ English Linguistics for Beginners
การอ้างอิง
ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย. (2561). English Linguistics for Beginners. สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
15 2560 บทความวิจัย Speaking Tinglish for Professional Communication: A Reflection of Thai English Used by Tour Guides along the Andaman Sea
การอ้างอิง
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts Vol 17 No 3 (2017): September-December, 2017, pp. 233-266
16 2560 บทความวิชาการ Varieties of Thai English in a Thai movie
การอ้างอิง
Proceedings of the 10th International Conference of HUSOC Network on “Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies”, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, February 2-3, 2017, pp. 372-388.
17 2560 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน การเขียนเรียงความ
การอ้างอิง
สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
18 2559 บทความวิจัย ลักษณะของ “วิธภาษาอังกฤษแบบไทยระดับกลาง” ที่ใช้โดยมัคคุเทศก์ในจังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน.
การอ้างอิง
สิ่งตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 26-29 พฤษภาคม 2559 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 450-466.
19 2559 บทความวิชาการ Codeswitching in a Thai English movie
การอ้างอิง
Proceedings of the First Postgraduate International Conference on Humanities, Postgraduate Students Club, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, December 22-23, 2016, 464-475.
20 2559 อื่น ๆ Thai words in English dictionaries
การอ้างอิง
Asean Journal of Education. 1(1), 149-173.
21 2558 อื่น ๆ Codemixing used by a Thai American writer of non-fiction
การอ้างอิง
Proceedings of the 11th International Conference on Humanities and Social Sciences: Challenge, Equity and Responsibility, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, November 26-27, 2015, 43-53
22 2558 อื่น ๆ A Textual Phenomenon of English in Thai Society. First International Conference on Linguistics and Language Studies.
การอ้างอิง
Chartered Institute of Linguistics Hong Kong Society. April, 9-10, 2015 : 13-28.
23 2558 อื่น ๆ Thai Words in English Dictionaries.
การอ้างอิง
Proceedings of The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture. Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok. July 2-3, 2015.
24 2557 งานวิจัย ลักษณะของ “วิธภาษาของภาษาอังกฤษแบบไทย” ที่ใช้โดยมัคคุเทศก์ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา.
การอ้างอิง
-สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
25 2557 บทความวิจัย Stylistic Creativity in Thai English Fiction.
การอ้างอิง
Asian Englishes, 16(2 2014) : 80-100.
26 2557 บทความวิชาการ Approaches to World Englishes Literature.
การอ้างอิง
Internaltional Journal of Humanities and Social Studies, 2(6 2014) : 293-302
27 2557 อื่น ๆ English in Thailand: Development of English in a NonPostcolonial Context.
การอ้างอิง
Asian Englishes, 16(3 2014) : 209-228.
28 2556 บทความวิจัย Lexical Creativity in Thai English Fiction.
การอ้างอิง
Kritika Kultura, 21/22 (2013) : 132-163
29 2556 บทความวิชาการ Some Syntactic Innovations in New Literatures in English.
การอ้างอิง
International Journal of Linguistics, 5(5 2013) : 208-224.