ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เบ็ญนุ้ย
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Ph.D. (Languages and Linguistics)
University of Malaya
ปี/Year 2556 ( 2013 )
Thesis Linguistic Creativity in Thai English Fiction. PhD Thesis, University of Malaya, Kuala Lumpur
ปริญญาโท M.ESL (English as a Second Language)
University of Malaya
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis The Use of Guided Writing Activities in an EFL Classroom in Thailand Dissertation, Master of English as a Second Language, University of Malaya, Kuala Lumpur
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis