ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.พิทยาธร  แก้วคง 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2559 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน Language Learning Strategies.
การอ้างอิง
สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2557 งานวิจัย The Use of Language Learning Strategies of a Group of Thai English majors.
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ