ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ พรพรรณ  ไชยรัตน์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2559 งานวิจัย Pornpan Chairat. (2013). Attitudes and Motivation of NonEnglish Major Students towards Learning English as a Foreign Language: A Case Study. Songkhla: Thaksin University
การอ้างอิง
-
2 2558 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การอ้างอิง
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ.
การอ้างอิง
(พิมพ์ครั้งที่ 1) สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
4 2557 อื่น ๆ Chairat, P. (2014). Attitudes and Motivation of NonEnglish Major Students towards Learning English as a Foreign Language,
การอ้างอิง
The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture: Moving Forward and Integration of Language and Culture (pp. 237-251). Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University
5 2557 อื่น ๆ Attitudes and Motivation of NonEnglish Major Students towards Learning English as a Foreign Language.
การอ้างอิง
Paper presented at the 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture: Moving Forward and Integration of Language and Culture, Bangkok