ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ พรพรรณ  ไชยรัตน์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี/Year 2555 ( 2012 )
Thesis Difficulties Faced and Strategies Used by Thai Sales Engineers in Reading English Manuals at a Workplace. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis