ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปวีณา  จารุธีรพันธุ์ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2564 งานวิจัย นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับแนวใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องลูกปัดมโนราห์ ชุมชนท่าข้าม จังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการการวิจัย-กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
2 2564 งานวิจัย กลวิธีการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอ้างอิง
ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
3 2564 บทความวิชาการ A Review of Issues about Teachers’ Understanding of the Construct of Task in Task Base Language Teaching
การอ้างอิง
Jaruteerapan, P. (2021). A Review of Issues about Teachers’ Understanding of the Construct of Tasks in Task-Based Language Teaching. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, 13(2), 1-19. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/250272
4 2563 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาทักษะด้านศัพท์
การอ้างอิง
-
5 2562 การนำเสนอผลงาน Jaruteerapan, P &. Newton, J (2019). The experience of novice EFL teachers in Thailand teaching with tasks. Paper presented at The 8th International Conference on Task-Based Language Teaching. (pp. 58-59). August 19-21, 2019. Carleton University, Ottawa, Canada.
การอ้างอิง
Jaruteerapan, P &. Newton, J (2019). The experience of novice EFL teachers in Thailand teaching with tasks. Paper presented at The 8th International Conference on Task-Based Language Teaching. (pp. 58-59). August 19-21, 2019. Carleton University, Ottawa, Canada.
6 2561 การนำเสนอผลงาน Jaruteerapan, P. (2018). The stated understandings and practices of task-based language teaching by Thai EFL student teachers. Paper presented at The Applied Linguistics Association of New Zealand (ALANZ) Annual Symposium 2018. (p.22) 1 December 2018. Waikato Institute of Technology (Wintec), Hamilton, New Zealand.
การอ้างอิง
Jaruteerapan, P. (2018). The stated understandings and practices of task-based language teaching by Thai EFL student teachers. Paper presented at The Applied Linguistics Association of New Zealand (ALANZ) Annual Symposium 2018. (p.22) 1 December 2018. Waikato Institute of Technology (Wintec), Hamilton, New Zealand.
7 2557 บทความวิชาการ การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ: Bottomup process และ Top-down process Teaching listening comprehension: An understanding of bottom-up and top-down process.
การอ้างอิง
วารสารปาริชาติ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (เมษายน – กันยายน 2557)
8 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ.
การอ้างอิง
สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ.
9 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์.
การอ้างอิง
สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 2556 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์.
การอ้างอิง
สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ.