ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2560 บทความวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการโดยยึดหลักธรรมภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกำกับของรัฐ. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2560). "กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการโดยยึดหลักธรรมภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกำกับของรัฐ," บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 14(2), 80-104.
2 2560 บทความวิชาการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเศรษฐกิจยุคใหม่
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2560). "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเศรษฐกิจยุคใหม่,"มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1), 48-67.
3 2559 งานวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา.
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
4 2559 บทความวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา," การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8(2), 263-291.
5 2559 บทความวิชาการ ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 199-220.
6 2559 บทความวิชาการ การจัดการคนเก่งในกระแสโลกาภิวัตน์
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "การจัดการคนเก่งในกระแสโลกาภิวัตน์," มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22(4), 611-623.
7 2559 บทความวิชาการ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). "การเปลี่ยนแปลงบทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ," สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 22(3), 175-201.
8 2558 การนำเสนอผลงาน กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2558). "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค," ในรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15. วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา ชลบุรี.
9 2553 บทความวิชาการ การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). "การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ," วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 30 (3), 1-16.
10 2553 บทความวิชาการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). "สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 30 (3), 1-15.
11 2553 หนังสือ ขับเคลื่อนวงการกีฬาด้วย Sports Marketing กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตเจาะลึก วงการกีฬา
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2553). ขับเคลื่อนวงการกีฬาด้วย Sports Marketing กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตเจาะลึก วงการกีฬา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 1688 มีเดีย.
12 2552 บทความวิจัย ภาวะผู้นำในการบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "ภาวะผู้นำในการบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2," วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 9 (1, 2), 191-202.
13 2552 บทความวิจัย การบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "การบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4," วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 5 (3), 1-10.
14 2552 บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. 10 (2): 35-44.
การอ้างอิง
-
15 2552 บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน," วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 9 (1), 177-189.
16 2552 บทความวิจัย การจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2552). "การจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน," มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. 28 (1), 715.
17 2549 บทความวิจัย ภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารงานเป็นทีมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู
การอ้างอิง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2549). "ภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารงานเป็นทีมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู," วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 2 (2), 62-68.