ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา การเขียนเบื้องต้น การเขียนเชิงวิชาการ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระบบคำและวากยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ 1 ทักษะการออกเสียงและการฟังการพูด ไวยากรณ์ 1 และไวยากรณ์ 2 11
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท รายวิชา ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 1
- - -