ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดิญะพร  วิสะมิตนันท์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2540 ( 1997 )
Thesis