ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ซูไฮลา  อีแต
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (English Language Studies)
National University of Malaysia
ปี/Year 2560 ( 2017 )
Thesis
ปริญญาโท M.A. English Language Studies
National University of Malaysia
ปี/Year 2550 ( 2007 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2546 ( 2003 )
Thesis