ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ชีวนันท์  คุณพิทักษ์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี/Year 2544 ( 2001 )
Thesis
ปริญญาตรี ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี/Year 2542 ( 1999 )
Thesis