ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ชีวนันท์  คุณพิทักษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1673  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9670-4480  
ห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์ 13506