ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ชิดชนก  พุฒิกรดุรงค์
การศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน
สาขา -
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2554 ( 2011 )
Thesis