ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ชัยกฤต  เงารังษี
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน
สาขา -
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท บธ.ม.การจัดการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis
ปริญญาตรี
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis