ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2563 การนำเสนอผลงาน A Pilot Study of the Effect of Using Games in learning Grammar of Pre-intermediate EFLLearners
การอ้างอิง
Woottipong, K. (2020). A Pilot Study of the Effect of Using Games in learning Grammar of Pre-intermediate EFLLearners. In proceedings of the 10th Benjamitra Network National & International Conference, Bangkok, May 22, 2020.
2 2563 การนำเสนอผลงาน The Use of the Flipped Classroom Instruction on Grammar of Undergraduate Students
การอ้างอิง
Woottipong, K. (2020). The Use of the Flipped Classroom Instruction on Grammar of Undergraduate Students. In proceedings of the 10th Benjamitra Network National & International Conference, Bangkok, May 22, 2020.
3 2562 การนำเสนอผลงาน The Use of Facebook Supplemented Face-to-Face Instruction to Enhance English Grammar and Reading Comprehension Performance and Attitudes of Low-Intermediate EFL Students
การอ้างอิง
Woottipong, K. (2019). The Use of Facebook Supplemented Face-to-Face Instruction to Enhance English Grammar and Reading Comprehension Performance and Attitudes of Low-Intermediate EFL Students. In proceedings of the 4th RSU International Research Conference, Bangkok, April 26, 2019.
4 2562 การนำเสนอผลงาน Effects of Self-Regulated Learning Strategy Training in an Online Learning Environment on University Students’ Learning Achievement and Their Reported Use of Strategies
การอ้างอิง
Woottipong, K. (2019). Effects of Self-Regulated Learning Strategy Training in an Online Learning Environment on University Students’ Learning Achievement and Their Reported Use of Strategies. In proceedings of the 4th RSU International Research Conference, Bangkok, April 26, 2019.
5 2561 บทความวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย
การอ้างอิง
เกร้ดทราย วุฒิพงษ์. (2561). "การบูรณาการเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย," ปาริชาต. 30(1), 145-168.
6 2561 การนำเสนอผลงาน Perceptons of University Students and Lectures in the Use of podeasting in Language and learning and Teaching
การอ้างอิง
เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2561). "Perceptons of University Students and Lectures in the Use of podeasting in Language and learning and Teaching," ใน รายงานการประชุม The 9th Hatyai National and International Conference. วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
7 2559 บทความวิจัย ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองค์รวมต่อการเรียนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา
การอ้างอิง
เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2559). "ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองค์รวมต่อการเรียนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(2), 9-30.
8 2557 งานวิจัย ผลของการใช้สื่อวีดีโอเพื่อสอนทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การอ้างอิง
เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ง (2557). ผลของการใช้สื่อวีดีโอเพื่อสอนทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย. สงขลา : สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
9 2556 งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการเขียนอนุเฉทสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย.
การอ้างอิง
เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2556). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการเขียนอนุเฉทสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
10 2556 บทความวิจัย The development of webbased instruction in English paragraph writing for undergraduate university students
การอ้างอิง
“The development of webbased instruction in English paragraph writing for undergraduate university students,” Malaysian Journal of ELT Research. 9(2), 49-81.
11 2554 งานวิจัย การใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพิ่มเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
การอ้างอิง
เกร็ดทราย วุฒิพงษ์. (2554). การใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพิ่มเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา ; สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.