ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก ปร.ด. บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis
ปริญญาโท
ปี/Year 2564 ( 2021 )
Thesis
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2544 ( 2001 )
Thesis