ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ กฤติยา  สิทธิเชนทร์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2559 บทความวิชาการ โจรสลัดแห่งตะรุเตา: ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศ.
การอ้างอิง
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4, 2 (ต.ค. 2552 - มี.ค. 2553) : 240-268
2 2559 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 0115354 Children’s Literature และ 0115252 Introductions to Prose and Poetry
การอ้างอิง
-
3 2559 อื่น ๆ Presentation entitled Awareness of True Beauty: Teaching Chick Lit in Classroom
การอ้างอิง
contributed in 2015 TESOL Asia / Asian EFL Journal 14th Annual International Conference, hosted by Asian EFL Journal and TESOL Asia
4 2559 อื่น ๆ Presentation entitled The Study of Women's Identities and Values via Females Characters in Chick Lit Novels: the Classroom Integration,
การอ้างอิง
contributed in 2nd International Conference on Language, Literature and Cultural Studies (2nd ICLLCS) , hosted by Burapha University
5 2555 งานวิจัย The Study of Women’s Values via Female Characters’ Identity Construction in Chick Lit Novels : A Classroom Reflection. Songkhla:Thaksin University
การอ้างอิง
-
6 2554 งานวิจัย A Comparison of Female Characters Suppression Portrayed in Kate Chopin’s The Awakening and Doris Lessing’s A Doll’s House. Songkhla: Thaksin University
การอ้างอิง
-