ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ กฤติยา  สิทธิเชนทร์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis Emancipation to Individuality: Female Struggle Against Patriarchy in Kate Chopin’s The Awakening
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis
ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาโท
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis