ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล วันดี  วังสะปราบ 
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน  
สาขา -  
การศึกษา ไม่ระบุ

ประเภทบุคลากร ลูกจ้างประจำ  
  สายสนับสนุน  
หมายเลขโทรศัพท์ 1136  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9293-1738  
ห้องทำงาน