ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ รัชนีย์  ศรีศักดา 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์  
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1201  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1896-2287  
ห้องทำงาน