ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ Peng  Aihua 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก  
สาขา สาขาภาษาจีน  
การศึกษา ปริญญาโท

ประเภทบุคลากร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ  
หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน