ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ อิทธิกร  ทองแกมแก้ว 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาประวัติศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาโท
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
ประเภทบุคลากร พนักงานพิเศษ  
  อาจารย์ชาวไทย  
หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0892972874  
ห้องทำงาน