ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ วรพจน์  วิเศษศิริ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาสังคมศึกษา  
การศึกษา ปริญญาโท
สาขา ประวัติศาสตร์
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
ประเภทบุคลากร พนักงานพิเศษ  
  อาจารย์ชาวไทย  
หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน